Statutul Partidului Social Democrat

Share

Statutul Partidului Social Democrat

Secțiunea 1 – Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partidului 

ARTICOLUL 1

Denumirea partidului este Partidul Social Democrat, iar denumirea prescurtată este PSD.

ARTICOLUL 2

(1) Semnul permanent al Partidului Social Democrat este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – PSD.
(2) Fondul semnului permanent al partidului este roșu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă.
(3) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).
(4) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materiale de promovare ale PSD, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.

ARTICOLUL 3

(1) Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.
(2) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare și dispozițiile legale.

ARTICOLUL 4

Drapelul partidului este roșu și are inscripționat în centru semnul permanent.

ARTICOLUL 5

Imnul Partidului Social Democrat se aprobă de către Consiliul Politic Național, la propunerea Biroului Permanent Național.

ARTICOLUL 6

Sediul central al partidului este în municipiul București, Șoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1.

Secțiunea a 2-a – Definirea, scopurile şi obiectivele partidului

ARTICOLUL 7

PSD este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinței politice a cetățenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.

ARTICOLUL 8

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern și progresist, un partid național cu vocație europeană, membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuatorul tradiției social-democrației românești.
(2) Partidul Social Democrat promovează doctrina social-democrată.
(3) Partidul Social Democrat este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră munca şi creativitatea elemente fundamentale ale existenței și formării personalității.
(4) Partidul Social Democrat promovează competiția internă în structurile de partid, ale administrației publice centrale sau locale, precum și în Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire profesională necontestată, îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PSD.

ARTICOLUL 9

(1) Partidul Social Democrat promovează și susține statul de drept, democratic și social în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și a idealurilor Revoluției din Decembrie 1989.
(2) Partidul Social Democrat militează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a României, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.
(3) Partidul Social Democrat promovează valorile și interesele naționale, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice şi stimulează participarea cetățenilor la scrutin-uri, potrivit legii.
(4) Partidul Social Democrat acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țari, a formei republicane de guvernământ, promovează principiul separării puterilor în stat și militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă și stat.

ARTICOLUL 10

Partidul Social Democrat urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul PSD și Programul Politic al partidului, astfel:
(1) Susține că proprietatea privată stă la baza economiei de piață, fiind expresia economică a liberei inițiative a cetățeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esențial al progresului economic general și al bunăstării individuale; se pronunță pentru dimensionarea raționala, pe criterii de eficientă, a proprietății publice și private a statului.
(2) Susține restructurarea și modernizarea economiei naționale pentru realizarea economiei sociale de piață, precum și continuarea reformei în administrația publică centrală și locală, subordonată intereselor cetățenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie și administrația publică și pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forță de echilibru în societate.
(3) Elaborează și susține programe care să asigure realizarea reformei economice și sociale, a echitații sociale exprimate prin egalitatea șanselor pentru toți cetățenii țari, promovarea și afirmarea valorilor umane.
(4) Elaborează și susține programe concrete de protecție socială și de asigurare a locurilor de muncă pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiției sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creșterii coeziunii sociale şi a unor relații de respect între cetățean şi instituțiile statului.
(5) Promovează dezvoltarea învățământului, cercetării, științei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale – condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii româneşti şi universale.
(6) Recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile şi structurile sale politice.
(7) Promovează programe și acțiuni care pun în valoare pregătirea și competențele tinerilor.
(8) Acţionează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului.
(9) Apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparținând minorităților naționale; combate şi condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, șovinism, separatism etnic sau teritorial.
(10) Susţine strategia de afirmare şi de apărare a intereselor României în structurile europene, euroatlantice şi internaţionale; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine;
(11) Recunoaște valorile și principiile promovate de Partidul Socialiştilor Europeni, de Internaționala Socialistă și militează pentru aplicarea acestora în viața social politică românească; colaborează și întreține relații cu partide sau organizații social-democrate sau de altă orientare politică democratică.

Statutul Complet al Partidului Social Democrat

citește mai multe

Noutăți