Structura PSD la nivel National

Share

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Congresul reprezintă forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, compus din delegați aleși de Conferințele organizațiilor județene și a municipiului București conform Normei de reprezentare stabilite de Statutul actual. Se întrunește o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Politic Național al PSD.

Atribuțiile Congresului PSD sunt următoarele:

 1. Adoptă sau modifică Statutul PSD cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți.
 2. Alege sau revocă Moțiunea care include structura și componența conducerii naționale a partidului și Programul Politic pentru următorul exercițiu electoral. Structura echipei de conducere și Programul Politic sunt adoptate prin vot secret al delegaților la Congres.
 3. Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al partidului.
 4. Desemnează candidatul susținut de PSD la funcția de Președinte al României.
 5. Validează candidatul PSD la funcția de Prim-ministru, la propunerea Consiliului Politic Național.
 6. Soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Politic Național și ale Comisiilor Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj, precum și ale Comisiei Naționale de Control Financiar Intern.
 7. Adoptă rezoluții cu privire la teme de interes național.
 8. Hotărăște dizolvarea partidului.
 9. Hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot conform prevederilor Statutului.

CONSILIUL NAȚIONAL AL PSD

Consiliul Național al PSD reprezintă o platformă dedicată analizei, dezbaterii și elaborării de programe și politici publice, oferind alternative la programele de guvernare existente. Este organizat pe departamente de lucru, fiecare axat pe domenii specifice de activitate.

Membrii Consiliului Național al PSD includ:

 • Parlamentari
 • Președinți și/sau vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative
 • Miniștri și/sau secretari de stat
 • Europarlamentari
 • Primari de municipii și orașe
 • Trei primari de comune pentru fiecare județ, membri PSD

Organizațiile județene și municipiul București nominalizează persoanele pentru Consiliul Național al PSD, conform Normei de reprezentare. Președintele este ales prin vot secret de către Congres și coordonează activitatea consiliului.

Atribuțiile președintelui includ prezidarea ședințelor, coordonarea departamentelor și a altor structuri, asigurarea respectării hotărârilor, primirea delegărilor de atribuții din partea Președintelui PSD și îndeplinirea altor sarcini stabilite de Consiliul Politic Național.

Secretariatul Executiv al Consiliului Național are rolul de a coordona activitatea administrativă a departamentelor și de a monitoriza îndeplinirea atribuțiilor acestora.

Departamentele, compuse din membri ai Consiliului Național și specialiști în domeniile respective, au responsabilitatea de a elabora studii, strategii și programe pe domeniile lor de activitate, de a monitoriza activitatea ministerelor și a altor instituții, de a analiza legislația în vigoare și de a elabora strategii și mesaje referitoare la activitatea guvernamentală.

Președintele Consiliului Național propune structura departamentelor și coordonatorii acestora, iar Consiliul Politic Național aprobă aceste propuneri. Activitatea forumurilor, ligilor, asociațiilor și a altor organisme se desfășoară conform regulamentelor proprii, aprobate de Consiliul Politic Național al PSD.

CONSILIUL POLITIC NAȚIONAL

Consiliul Politic Național este structură de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD. Consiliul Politic Național al PSD se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui PSD, a Biroului Permanent Național sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

Consiliul Politic Național se constituie din: membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot, președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD, președintele organizației municipiului București, președintele organizației PSD Diaspora, președintele organizației PSD Republica Moldova, primarul general al Municipiului București, primarii de sector, președinții Consiliilor Județene Administrative, primarii municipiilor reședință de județ, președintele Institutului de Studii Social Democrate – ISSD.

Consiliul Politic Național are următoarele atribuții:

(1) Analizează, dezbate și hotărăște asupra activității membrilor Guvernului, asupra proiectelor de Program Politic, a strategiei electorale, asupra alianțelor politice şi electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și a comasării prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice.
(2) Hotărăște asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura şi reprezentanții partidului în Guvern.
(3) Aprobă completarea componenței interimare în Biroul Permanent Național a locurilor vacante.
(4) Stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile.
(5) Elaborează strategia de selecție, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale partidului.
(6) Hotărăște asupra organizării şi desfășurării alegerilor în cadrul structurilor teritoriale ale partidului.
(7) Hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Biroului/ Consiliului Politic al organizaţiei locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului; desemnează conduceri interimare și stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă.
(8) Soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile Politice ale organizaţiilor judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti.
(9) Hotărăşte, în situaţii excepţionale, cu 2/3 din voturile membrilor săi, sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD și validează cu 2/3 din voturile membrilor prezenți hotărârile forurilor/organelor ierahic inferioare care au decis exculderea din partid a unui membru din Consiliul Politic județean/de sector.
(10) La propunerea Preşedintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti.
(11) Ia act de vacantarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor judeţene / de sector şi a municipiului Bucureşti și desemnează președinte interimar sau, după caz, conducere interimară.
(12) Coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale, precum şi campania de informare şi promovare a poziţiei PSD asupra referendumurilor.
(13) Iniţiază şi realizează relaţiile PSD pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice sau apolitice, precum şi cu sindicatele şi patronatele.
(14) Validează propunerile de candidaţi ai PSD pentru Senat, Camera Deputaţilor şi Parlamentul European, pentru fiecare circumscripţie electorală.
(15) Validează propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Consiliilor Judeţene Administrative, de primari ai municipiilor şi sectoarelor şi de Primar General al Municipiului Bucureşti.
(16) Coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activists) şi validează Conferinţele naţionale ale acestora.
(17) La propunerea Președintelui Consiliului Național al PSD aprobă Secretarul Consiliului Național.
(18) Aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale tuturor organismelor şi a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Naţional, dacă Statutul PSD nu prevede altfel.
(19) Aprobă Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, precum şi al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului.
(20) Aprobă Regulamentul privind desfășurarea Adunărilor generale, a Conferinţelor şi a Congresului, precum şi modalităţile concrete de desemnare a delegaţilor şi de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, judeţene/de sector ale organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti, ale PSD Diaspora, PSD Republica Moldova şi pentru organele de conducere la nivel național.
(21) Numește Trezorierul, la propunerea președintelui PSD.
(22) Validează rezultatul votului din cadrul Grupurilor parlamentare privind propunerile de candidaţi pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD.
(23) Validează deciziile Biroului Permanent Naţional cu privire la depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Naţional.
(24) stabileşte domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinţii, în baza propunerilor Preşedintelui PSD;
(25) Alege și revocă Secretarii generali adjuncți, la propunerea președintelui PSD.
(26) Alege și revocă Secretarii executivi regionali, la propunerea președintelui PSD.
(27) Alege și revocă Secretarul executiv pentru relații internaționale și politică externă, la propunerea președintelui PSD.
(28) Alege și revocă președintele Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și președintele Comisiei Naționale de Control Financiar Intern.
(29) Alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern, la propunerea Biroului Permanent Național.

Biroul Permanent Național

Biroul Permanent Național este entitatea de conducere și decizie a partidului între sesiunile Consiliului Politic Național și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui partidului.

Componența Biroului Permanent Național este următoarea:

 • Președintele PSD
 • 2 prim-vicepreședinți
 • 4 vicepreședinți responsabili pe domenii de activitate
 • 8 vicepreședinți responsabili pe regiuni de dezvoltare
 • Secretarul General
 • Președintele Consiliului Național

La ședințele Biroului Permanent Național participă cu drept de vot: Prim-ministrul; Președinții celor două Camere ale Parlamentului care sunt membri PSD; Liderii grupurilor parlamentare din Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European; Președinții TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activists; Reprezentanți ai primelor 3 organizații județene/de sector care au obținut cele mai bune rezultate electorale în ultimul ciclu electoral (alegeri parlamentare, locale, prezidențiale și pentru Parlamentul European); Președintele CNEIA; Secretarul executiv pentru relații internaționale și politică externă, validat de Consiliul Politic Național, la propunerea președintelui.

Participanții fără drept de vot la ședințele Biroului Permanent Național sunt: Președintele PSD Diaspora, Responsabilul PSD pentru Republica Moldova, 2 secretari generali adjuncți. De asemenea, la solicitarea Președintelui PSD, pot participa fără drept de vot și Trezorierul și alte persoane.

Biroul Permanent Național are următoarele responsabilități:

 • Organizează și conduce întreaga activitate curentă a partidului, conform hotărârilor adoptate de Congres și Consiliul Politic Național.
 • Propune și dezbat proiecte de hotărâri, pe care le supune aprobarii Consiliului Politic Național.
 • Propune pentru aprobare Consiliului Politic Național membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern.
 • Coordonarea activității curente a partidului la toate nivelurile.
 • Asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai PSD.
 • Elaborează proiecte de hotărâri și norme de aplicare a deciziilor adoptate de Congres și Consiliul Politic Național.
 • Informează rapid organizațiile județene/de sector, municipiului București, PSD Diaspora, PSD Republica Moldova și structurile interne ale partidului despre activitatea sa curentă.
 • Înființează și coordonează comisii de lucru pe probleme de organizare internă.
 • Înființează și coordonează grupuri de analiză politică a situației economice și sociale interne și internaționale.
 • Administrează patrimoniul partidului.
 • Propune candidații Grupurilor parlamentare ale PSD pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor parlamentare ale PSD.
 • Decide depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de Consiliul Politic Național.
 • Hotărăște asupra constituirii de coaliții politice pentru asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar.
 • Asigură și verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferințelor județene, de sector, a municipiului București, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, ordinare și extraordinare, și stabilește norme privind desfășurarea acestora.
 • Conduce operațiunile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfășurare a acestora.
 • Desemnează o personalitate a partidului ca responsabil PSD pentru relația cu Republica Moldova.
 • Îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Național sau prevăzute în prezentul Statut.

SECRETARIATUL GENERAL AL PSD

Secretariatul General al PSD își desfășoară activitatea având următoarele responsabilități:

 1. Coordonarea activității organizatorice la nivel central, asigurând comunicarea internă cu organizațiile județene, municipiul București, PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, precum și cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau locale și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate.
 2. Supervizarea activității de organizare a evenimentelor naționale ale partidului.
 3. Conducerea procesului de resurse umane și gestionare a carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de Gestiune al Carierelor Politice.
 4. Managementul serviciilor administrative la nivel central și încheierea raporturilor de muncă pentru asigurarea acestora.
 5. Organizarea activității de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului, Consiliului Politic Național și Biroului Permanent Național.
 6. Elaborarea proiectelor de regulamente și norme metodologice privind organizarea și funcționarea internă.
 7. Îndeplinirea altor atribuții stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Național sau care decurg din prevederile prezentului Statut.

STRUCTURILE INTERNE ALE PSD

TINERETUL SOCIAL DEMOCRAT (TSD) ESTE ORGANIZAȚIA POLITICĂ DE TINERET A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Constituită ca structură internă a partidului, TSD stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului. TSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) realizarea de analize privind starea tineretului român;

b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor incluse în Programul electoral și Programul de Guvernare ale PSD;

c) inițierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive și turistice, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;

d) organizarea de acțiuni de pregătire și perfecționare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului și a asumării unor responsabilități și demnități publice de către aceștia.

ORGANIZAȚIA FEMEILOR SOCIAL DEMOCRATE (OFSD) ESTE ORGANIZAȚIA POLITICĂ DE FEMEI A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Constituită ca structură internă a partidului. OFSD asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viață politică, economică, socială și culturală. OFSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalității de șanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social și cultural;

b) elaborarea de politici privind protecția copiiilor, a femeilor și a familiei în societate și îmbunătățirea statutului acestora;

c) organizarea de acțiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice.

ORGANIZAȚIA PENSIONARILOR SOCIAL-DEMOCRAȚI (OPSD)

Este organizația politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului. OPSD stimulează participarea pensionarilor la viața politică în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul protecției sociale pentru persoanele vârstnice. Organizația Pensionarilor urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) inițierea și organizarea unor activități specice pensionarilor și persoanelor vârstnice;

b) colaborarea cu instituțiile sociale, biserica și ONG-urile pentru inițierea unor acțiuni de ajutorare a persoanelor;

c) prezentarea de propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătățirea vieții pensionarilor și a persoanelor vârstnice.

LIGA ALEȘILOR LOCALI A PSD (LAL)

Cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PSD și este constituită ca structură internă a partidului. Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale.

Liga Aleșilor Locali acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale; urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării; acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.

ORGANIZAȚIA MEMBRILOR PSD DIN REPUBLICA MOLDOVA

Este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițile legale în vigoare.

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiți și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale.

ORGANIZAȚIA PSD DIASPORA

Este organizație a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului. Organizația PSD Diaspora promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.

ORGANIZAȚIA PSD ONLINE

Este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetățenilor români, susținători ai PSD, care activează în mediul online, constituită ca structură internă a partidului. Organizația PSD Online promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din online și contribuie la dezvoltarea și consolidarea imaginii partidului.

STRUCTURILE EXTERNE

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR EUROPENI (PES)

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) reprezintă familia social democrată europeană din care face parte Partidul Social Democrat (PSD).
PES reunește partidele socialiste, social-democrate, laburiste si democrate din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Norvegia. Împreună, 33 de partide, 12 partide asociate și 12 partide cu statut de observator, luptă pentru o Europă mai bună și mai progresistă.
Misiunea PES este de a contura politici europene progresiste și de a face Europa să funcționeze pentru cetățenii săi. Ca o forță politică majoră în Europa, PES definește și adoptă politici comune pentru promovarea justiției economice și sociale, a drepturilor fundamentale și pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni.
Familia social-democrată europeană reunește milioane de activiști care lucrează pentru o Europă progresistă. Împreună susține alegerea social-democraților din toată Europa în instituțiile naționale și cele ale Uniunii Europene. În activitatea noastră de zi cu zi, socialiștii europeni își doresc să consolideze mișcarea de stânga în Uniunea Europeană și statele membre; contribuind la formarea unei conștiințe comune europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, definind politicile comune pentru Uniunea Europeană, influențând deciziile instituțiilor europene și realizând campanii electorale cu valori europene.
Din 1992 și până în prezent, luptele purtate au dus la agregarea unei mișcări puternice progresive care promovează egalitatea de gen, crearea de locuri de muncă, solidaritate internațională, creștere economică, drepturile lucrătorilor, protecție socială, politici de migrație progresiste și societăți care respectă mediul înconjurător. Mișcarea continuă să devină mai puternică și să construiască un viitor mai bun pentru Europa.
De la înființarea PES, valorile fundamentale au fost democrația, libertatea, egalitatea, pacea și justiția. Toate aceste valorile formează o busolă morală pentru a construi o societate progresistă. PES s-a angajat să lupte pentru justiție socială, creștere economică și locuri de muncă, drepturile consumatorilor, reguli clare pentru sectorul financiar, pentru drepturile omului și dezvoltarea durabilă în întreaga lume.

PES ACTIVISTS ROMÂNIA

PES activists România este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetăţenilor români, membri şi susţinători ai PSD, interesaţi în politica şi problematicile europene, constituită ca structură internă a partidului în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi coordonată de Partidul Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România promovează şi popularizează dezbaterile şi politica europeană, precum şi activitatea Partidului Socialiştilor Europeni şi a Grupului S&D în rândul cetăţenilor români şi contribuie la dezvoltarea şi consolidarea imaginii partidului şi social democraţiei româneşti şi europene.
Poate deveni membru al PES activists România orice persoană, membru sau simpatizant al Partidului Social Democrat, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea programului politic şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.
PES activists România urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: dezvoltarea dezbaterii pe teme europene la nivelul PSD prin integrarea și popularizarea în interiorul partidului dar și în exterior a mesajelor și activității Partidului Socialiștilor Europeni și a temelor europene relevante pentru activitatea PSD.
Organizaţia PES activists România funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de organele statutare ale organizaţiei şi validat de Consiliul Politic Național al PSD și comunicat Partidul Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România este afiliată reţelei de structuri PES activists existentă la nivel internaţional şi coordonată de Partidului Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România este condusă de un Preşedinte ales de către organele statutare ale PES activists România cu acordul Partidului Socialiștilor Europeni.

citește mai multe

Noutăți